Sobota - 08 X 2023r.

07:00 - Za + Eugeniusza Ibrom.