Sobota - 22 I 2023r.

16:30 - Za + Henryka Tlałka.