Sobota - 26 V 2023r.

18:00 - Za wszyskie Matki z naszej parafii.