Wtorek - 22 V 2024r.

07:00 - Za + Franciszka i Elfrydę Rezner, syna Bernarda, + z rodzicny Rezner i Franik.